Avís Legal

LIDIA ROBLES SERRA (*HOSTERIA GRAU) amb DNI nº 46307270-J

MONICA VALLEJO ROBLES (APARTAMENTS GRAU) amb DNI nº 52424200-R.

Domicili: Calli *Ramelleres nº 27, 08001 de Barcelona

E-mail: monica.vallejo@hostalgrau.com(D'ara endavant *HOSTERIA GRAU)Les clàusules que a continuació es relacionen regulen les condicions d'ús i política de privadesa de la present Web:

1.- Termes d'ús

L'usuari s'obliga a utilitzar la informació continguda a la present pàgina Web per a les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d'explotació comercial dels continguts i serveis als quals té accés.L'usuari tindrà dret a l'accés lliure i gratuït de la informació pública recollida en la mateixa, si ben *HOSTERIA GRAU es reserva el dret a restringir l'accés a determinades seccions i serveis de la Web.És intenció de *HOSTERIA GRAU oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant això, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o fins i tot tècniques i *HOSTERIA GRAU no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda en la Web.

2.- Enllaços (Links)

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb altres pàgines Web de tercers, el contingut dels quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d'Internet. Per tant, *HOSTERIA GRAU no es fa responsable de les informacions, serveis i contingut en general d'aquestes pàgines Web de tercers.

Qualsevol pàgina externa a la qual s'accedeixi des de la pàgina de *HOSTERIA GRAU és independent i *HOSTERIA GRAU no té cap control del contingut d'aquesta pàgina. A més, un enllaç amb qualsevol altra pàgina que no sigui de *HOSTERIA GRAU no implica que aquesta recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

3.- Utilització de *Cookies

*HOSTERIA GRAU li informa que té instal·lades *cookies en els seus sistemes. Les *cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur del seu ordinador. Quan navega a través de la pàgina Web de *HOSTERIA GRAU, el servidor podrà reconèixer la *cookie i proporcionar informació sobre la seva última visita. La majoria dels navegadors admeten l'ús de *cookies de forma automàtica, però pot configurar el seu navegador per ser avisat en la pantalla del seu ordinador sobre la recepció de *cookies i, d'aquesta forma, impedir la seva instal·lació en el seu disc dur.

4.- Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (a títol enunciatiu i no limitatiu les marques, logotips, textos, fotografies, icones, imatges, etc., així com el disseny gràfic, codi font i altres elements de programari continguts a la present pàgina Web), són propietat de *HOSTERIA GRAU. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola i internacional.

Sense la prèvia autorització escrita de forma fefaent de *HOSTERIA GRAU, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així com qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per a la visita de la pàgina i l'ús dels serveis oferts. L'accés als serveis subministrats no suposa per part de *HOSTERIA GRAU renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars de dites dretes, sense perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat de tals continguts, sempre que aquest dret s'exerciti segons els principis de bona fe i titular de tales derechos, se utilice sin fines comerciales y exclusivamente para información personal del usuario. La responsabilidad derivada del uso de materiales protegidos por los derechos de propiedad intelectual e industrial contenidos en esta página corresponderá exclusivamente al usuario.

 

5.- Política de privacidad

La información recibida por HOSTERIA GRAU  a través de la presente página Web será tratada con la máxima reserva y confidencialidad.

 

A los efectos de lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, HOSTERIA GRAU  informa al usuario de que los datos personales que pueda facilitar a través de esta página Web y sus distintos formularios de recogida de datos, son incorporados en ficheros titularidad de la misma con la finalidad de desarrollar adecuadamente las solicitudes de los usuarios.

 

HOSTERIA GRAU podrá utilizar los datos identificativos y de contacto de los usuarios para mantenerles informados sobre los servicios, ofertas y promociones que ofrece el hotel, o de otras actividades relacionadas con la misma, que puedan resultar de su interés.

 

Derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición: Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley el usuario puede dirigirse mediante escrito a HOSTERIA GRAU, calle Ramelleres nº 27, 08001 Barcelona indicando Ref. Protección de datos,  o bien, por correo electrónico a monica.vallejo@hostalgrau.com

 

Seguridad en el tratamiento, proceso informático y custodia de datos: HOSTERIA GRAU declara y garantiza que mantiene los niveles de seguridad de protección de datos personales conforme al Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/199 de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que ha establecido todos los medios técnicos a su alcance para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y robo de los datos facilitados por los usuarios, sin perjuicio de informar que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

 

 

6.- Ética y responsabilidad del usuario de la página Web:

HOSTERIA GRAU no será en ningún caso responsable del uso de la Web Corporativa que realice el usuario. El usuario se abstendrá de llevar a cabo cualquier conducta en el uso de la Web corporativa o de los recursos puestos a su disposición que atente contra los derechos de propiedad intelectual o industrial de HOSTERIA GRAU o de terceros, que vulnere o transgreda el honor, la intimidad personal o familiar o la imagen a terceros, o que sean ilícitos o atenten a la moralidad y dejará en todo caso indemne a HOSTERIA GRAU frente cualquier reclamación, judicial o extrajudicial, que se presente frente a ella como consecuencia de dicho uso. El usuario se abstendrá de llevar a cabo por cualquier medio cualquier destrucción, alteración, inutilización o daños de los datos, programas o documentos electrónicos pertenecientes a HOSTERIA GRAU, así como de introducción o difundir en la Red programas, virus, applets, o cualquier instrumento físico o electrónico que causen o sean susceptibles de causar cualquier tipo de alteración en la Red, en el sistema, o en los equipos de terceros.

7.- Ley aplicable y jurisdicción:

La resolución de cualquier controversia o divergencia relacionada con el presente sitio Web se regirá por la legislación española, siendo exclusivamente competentes los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona.

 

 

 

 

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology
Hotel Boutique HostalGrau Calle Ramelleres, 27, Barcelona08001 SpainT. +34 933018135

Aquesta pàgina web utilitza cookies. Feu clic aquí per més informació.

X